Kostenloser Versand ab 50 Euro

AGB

Brothway, hierna vernoemd als Brothway is een merk van Beer of Belgium BV

Jan Van Looylaan 25 8670 Sint Idesbald
BTW BE0719.258.265
hello@brothway.com


Artikel 1 : Algemene bepalingen

De webshop van Brothway, een handelszaak met maatschappelijke zetel te Jan Van Looylaan 25 8670 Sint Idesbald - BTW BE0719.258.265, hierna ‘Brothway’ biedt haar klanten de mogelijkheid om online aan te kopen.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het "Brothway" assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij www.brothway.com.

De klant aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

De klant verklaard met het aanvaarden van de algemene voorwaarden te voldoen aan de minimum leeftijd voor het aankopen van alcoholische dranken in het land van verbruik. De klant verplicht zich ertoe correcte gegevens in te vullen betreffende persoonlijke gegevens (naam, voornaam, adres, geboortedatum,...) Indien blijkt dat deze gegevens niet kloppen zal Brothway onherroepelijk de bestelling annuleren.


Artikel 2 : Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op artikelen zoals woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen(bv glazen, accessoires,...) artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3 : Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie en Noord-Amerika. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer u specifieke vragen heeft over bv beschikbaarheid, leveringswijze of leveringstermijn, verzoeken wij u contact op te nemen met onze klantendienst.

Brothway is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Brothway is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. Brothway is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4 : Aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Brothway assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Brothway. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

-via kredietkaart
-via bankkaart
-via overschrijving (hierbij wordt het artikel verstuurd van het moment de betaling bij ons binnen is. Indien na 7 dagen nog geen betaling ontvangen is, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.


Artikel 5 : Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot het moment van de gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Brothway. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt zich ertoe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Brothway te wijzen bijvoorbeeld eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 6 : Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Brothway beschikt, is de klant in geval van niet-of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 50 euro per factuur. Onverminderd het voorafgaande behoudt Brothway zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikelen 7 : Klachten

Elke zichtbare beschadinging en/of kwalitiatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.


Artikel 8 : Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 december 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Brothway klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Brothway.

Elk gebrek dient binnen 7 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is niet overdraagbaar.


Artikel 9 : Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. De consument heeft het recht aan Brothway mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Brothway klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug te bezorgen aan Brothway, Jan Van Looylaan 25, 8670 Sint Idesbald, België.

Goederen met een totaalverkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzigingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen :

- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden


Artikel 10 : Privacy

Brothway verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Brothway toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Brothway bewaren op elk moment opvragen , verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Brothway uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres : Brothway, Jan Van Looylaan 25, 8670 Sint Idesbald, België.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Brothway heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Brothway respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op Brothway ter consultatie, wijziging of verwijdering. Brothway maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren. Brothway houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via support@brothway.com.


Artikel 11 : Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Brothway om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 12 : Brothway klantendienst

De Brothway klantendienst is bereikbaar via e-mail op support@brothway.com of per post op het volgende adres:
Brothway, Jan Van Looylaan 25, 8670 Sint Idesbald, België.


Artikel 13 : Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Brothway. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Brothway kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.


Artikel 14 : Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 15 : Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken in Belgïe bevoegd.

close menu